Templates by BIGtheme NET
อัพเดทข่าว

เช่าซื้อแบบนิติบุคคล

เอกสารสำหรับนิติบุคคล ทั้งผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับนิติบุคคล ทั้งผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน กรณีนิติบุคคล ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 1.หนังสือรับรองบริษัทฯ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/บอจ.5 ใบทะเบียนการค้า ประทับตราและรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) จำนวน 3 ชุด 2.สำเนารายการบัญชี กระแสรายวัน สะสมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ...

รายละเอียด »